Hukuk Birimi

AHK Arama ve Kurtarma’nın, ilgili birimi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve birimimizle alakalı yetkili kişilerle görüşme sağlamak için lütfen ayrıntılara bakınız.

AHK arama kurtarma hukuk birimi arama ve kurtarma eğitimi alan veya almamış hukuk fakültesi mezunu gönüllülerden oluşur. Dernek içinde tevdi edilen konular hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek, İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile idari ve mali yargı mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. Oluşabilecek hukuki her süreçte ve çözümünde yardımcı olmak hukuki konularda derneği temsil etmek. İdarenin görevleriyle ilgili olarak ilgili bir imlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek. Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek. Teftiş ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk birimine intikal ettirilen raporları inceleyerek, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek. İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek.

Hukuk birimi olarak Genel başkanlık birimince verilen kamu ziyaretlerinde derneği temsil etmek, Hukuk birimleri ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. AHK arama kurtarma verilen görevlerle ilgili konularda İdare birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak. tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek. Hukuk birimi görev konularıyla ilgili olarak yargı ve idari merciler gibi tüm kamu hukuku kişileri ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile yazışma yapmak. Kurum aleyhinde veya dernek mensuplarına yapılan kurumsal kimliği kasıtlı olarak zedelemek amaçlı faaliyet gösterenler hakkında maddi manevi tüm hukuki süreci başlatmak. Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Merkezde Genel Başkanlık/ il Düzeyinde Bölge Amiri tarafından atanır.

Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Derneği hukuki problemlerini aşmasında görev alır. Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak olan yönetmelikler için danışmanlık yapar. Sponsorluk anlaşmalarında yapılacak olan sözleşme maddelerinin hukuki değerlendirmesini yaparak FİNANS bölümü için görüş bildirir. Resmi kurumlar ya da benzer kurumlarla yapılacak olan protokol metinlerini inceleyerek görüş bildirir. Eğitim anlaşmalarındaki sözleşme maddelerinin hukuki değerlendirmesini yaparak görüş bildirir. Dernek adına dava açar, açılmış olan davalarda temsil eder. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Genel Başkanlığa ya da İl Amirine yazılı rapor verir.